Ligia&Roberto

Ligia&Roberto. Some of their portraits.

#esession #love #destination #wedding

Ligia&Roberto
Ligia&Roberto
Ligia&Roberto
Ligia&Roberto
Ligia&Roberto
Ligia&Roberto
Ligia&Roberto
Ligia&Roberto
Ligia&Roberto
Ligia&Roberto
Ligia&Roberto
Ligia&Roberto
Ligia&Roberto
Ligia&Roberto
Ligia&Roberto
Ligia&Roberto